A tibeti magas vérnyomás kezelése

úÄÒÁ × ÓÔ × ÕÊÔÅ!

óÅÇÏÄÎÑÛÎÉÊ × ÙÐÕÓË ÐÏÓ × ÑÝÅÎ ÐÒÏÆÉÌÁËÔÉËÅ É
ÅÞÅÎÉÀ Ä × ÕÈ ÄÏÓÔÁÔÏÞÎÏ ÒÁÓÐÒÏÓÔÒÁÎÅÎÎÙÈ ÚÁÂÏÌÅ × ÁÎÉÊ: çéðåòôïîéé É áììåòçéé.

cEDAOOIIEN,
ÉÌÉ ËÁË ÇÏ × ÏÒÑÔ × ÎÁÒÏÄÅ, «ÄÁ × ÌÅÎÉÅ», ÓÔÎÏÎÏ × ÉÔÓÑ ÂÃÞÏ ÓÏ × ÒÅÍÅÎÎÏÓÔÉ. dOIAAIO
ÂÝÅÇÏ ËÏÌÉÞÅÓÔ × Á ÂÏÌØÎÙÈ ÅÖÅÇÏÄÎÏ Õ × ÅÌÉÞÉ × ÁÅÔÓÑ, É ÓÔÒÁÄÁÀÔ ÏÔ ÅÅÅ ÎÅ ÔÏÌØËÏ ÐÏÖÉÌÙÅ,
ÎÏ É ÍÏÌÏÄÙÅ, ÎÅ ÔÏÌØËÏ ÐÏÌÎÙÅ, ÎÏ É ÈÕÄÙÅ. ðÏÞÅÍÕ × ÏÚÎÉËÁÅÔ ÇÉÐÅÒÔÏÎÉÑ É ÞÔÏ
× ÁÁÁÔØ, ÅÓÌÉ × ÃÕÖÅ ÂÏÌØÎù, ÞÉÔÊÔÅ × × ÚĐÕÓËÅ.

IA
× ÏÐÒÏÓ Ï ÐÒÉÞÉÎÁÈ × ÏÚÎÉËÎÏ × ÅÎÉÑ ÁÌÌÅÒÇÉÉ É ÏÓÏÂÅÎÎÏÓÔÑÈ ÌÅÞÅÎÉÑ × ÔÉÂÅÔÓËÏÊ
ÍÅÄÉÃÉÎÅ ÏÔ × ÅÞÁÅÔ ÐÁËÔËÕËÕÝÉÉ × ÒÁÃËÉÉÞÞ.

óåçïäîñ ÷ ùðõóëå:

cEDAOOIIEN:
ËÁË × ÏÚÎÉËÁÅÔ É ÞÔÏ ÐÏÍÏÖÅÔ

ÉÚÂÁ × ÉÔØÓÑ ÏÔ Á ÅÒÇÉÉ ÅÒÇÉÉ ÓÅÇÄÁ × ÎÁ

çéðåòôïîéñ: ëáë ÷ ïúîéëáåô is þôï ðïíïçáåô

úÉÍÁ ÄÌÑ ÒÏÓÓÉÑÎ – × ÒÅÍÑ ÎÉÚËÏÊ ÆÉÚÉÞÅÞÅËÏ
ÁËÔÉ × ÎÏÓÔÉ, ÉÚÌÛÅÓÔ × × ÅÄÅ, ÐÏÌÏÖÔÅÌØÎùÈ
É ÏÔÒÉÃÁÔÅÌØÎÙÈ ÓÔÒÅÓÓÏ ×, Ó × ÑÚÁÎÎÙÈ Ó ÐÒÁÚÄÎÉËÁÍÉ É ÍÎÏÇÏÞÉÓÌÅÎÎÙÍÉ × ÙÈÏÄÎÙÍÉ.
ïÓÏÂÅÎÎÏ × ÎÉÍÁÔÅÌØÎÙÍÉ Ë Ó × ÏÅÍÕ ÓÏÓÔÏÑÎÉÀ ÓÌÅÄÕÅÔ ÂÙÔØ ÇÉÐÅÒÔÏÎÉËÁÍ. æÉÚÉÞÅÓËÏÅ
Õ ÕÍÔ ÎÎÎÏÎ × × × × × × × ×ÐÒ ÞÔÏÞÔÏÞÔÏÐÒ ÔÁÞÔÏÁ ÎÁÎÐÒÏÑ ÔÐÒÏÑÔÔ
ÆÏÒÍÅ: ËÒÏ × ÏÉÚÌÉÑÎÉÅÍ × ÇÏÌÏ × ÎÏÊ ÍÏÚÇ (ÉÎÓÕÌØÔÏÍ) ÉÌÉ ÉÎÆÁÒËÔÏÍ ÍÉÏËÁÒÄÁ. II
× ÓÅÇÏ ÜÔÏÇÏ ÍÏÖÎÏ ÉÚÂÅÖÁÔØ, ÅÓÌÉ ÂÏÌØÛÅ ÚÎÁÔØ Ï ÂÏÌÅÚÎÉ. òÁÓÓËÁÚÙ × ÁÅÔ × ÒÁÞ ËÌÉÎÉËÉ «îÁÒÁλ ÎÁ ÓÁÇÁÎÓËÏÊ å × ÇÅÎÉÑ
çÏÒÑÅ × Á:

çÉĐÅÒÔÏÎÉÑ –
ÃËÏÂÏ × ÁÎÉÅ, ËÏĐÒÏ ÓÏĐÒÏ × ÏÖÄÁÅÔÓÑÑÏ × ÛÅÎÛÅÎÅÅ ÁÒÔÅÒÉÃÌÎÏÇÏÎÏÇÏ ÄÁ × ÌÅÎÉÑ ×
ËÒÕÐÎÙÈ, Á ÚÁÔÅÍ É × ÂÏÌÅÅ ÍÅÌËÉÈ ÓÏÓÕÄÁÈ: ÓÎÁÞÁÌÁ ÏÎÏ ÕÄÅÒÖÉ × ÁÅÔÓÑ ÎÁ
ÏÔÎÏÓÉÔÅÌØÎÏ ÎÉÚËÉÈ ÃÉÆÒÁÈ (× ÐÒÅÄÅÌÁÈ 140/90 ÍÍ ÒÔ. ÓÔ. ÄÏ 160/90). úÁÔÅÍ
ÐÏÇÒÁÎÉÞÎÙÅ ÃÉÆÒÙ ÁÒÔÅÒÉÁÌØÎÏÇÏ ÄÁ × ÌÅÎÉÑ
ÍÏÇÕÔ ÐÏ × ÙÛÁÔØÓÑ × ÔÅÞÅÎÉÅ × ÓÅÊ ÖÉÚÎÉ.

ðÒÉÞÉÎÙ
×ÁÚ × ÉÔÉÑ ÜÔÏÇÏ ÏĐÓÎÏÇÏ Ú ÚÂÏÂÅ × ÁÎÉÑ, ËÏÔÏÚÓÔÒÁÄÁÅÔ ÂÌÌÅÅ ÞÅÔ × ÅÒÔÉ × ÚÏÓÌÏÇÏ
ÒÁÓÅÌÅÎÉÑ, ÒÁÚÎÚÅ.

õ ÐÏÖÉÌÙÈ
ÌÀÄÅÊ ÜÔÏ × ÏÓÎÏ × ÎÏÍ ÎÁÒÕÛÅÎÉÅ ÷ ÅÔÒÁ (ÎÅÒ × ÎÏÊ ÓÓÓÅÍÚ), ËÏÔÏÒÊ ÓĐÏÎÔÁÎÎÏ
× × ÅÌÉÞÉ × ÁÅÔ Ó × ÏÀ ÁËÔÉ × ÎÏÓÔØ, × UÚÚ × × ÕÞÁÝÅÎÎÏÅ ÓÅÒÄÃÅÂÉÅÎÉÅ, ÁÒÉÔÔÉÉ.

÷ ÓÒÅÄÎÅÍ
× ÏÚÒÁÓÔÅ ÞÁÝÅ × ÓÅÇÏ ÏÔ ÇÉÐÅÒÔÏÎÉÉ Ô Ô Ô ÞØ Å Å ÞØ ÞØ. äÕÛÅ × ÎÙÅ
ÐÅÒÅÖÉ × ÁÎÉÑ, ÇÎÅ ×, ÒÁÚÄÒÖÖÔÅÌØÎÏÓÔØ, ÞÒÅÚÅÒÎÏÅ Õ × ÌÅÞÅÎÉÅ ÍÑÓÏÍ,
× ÙÓÏËÏËÁÌÏÒÉÊÎÙÍÉ É ÓÏÌÅÎÙÍÉ ÐÒÏÄÕËÔÁÍÉ, ÚÌÏÕÐÏÔÒÅÂÌÅÎÉÅ ÁÌËÏÇÏÌÅÍ – ÏÓÎÏ × ÎÙÅ
ÉÞÉÎÙ «ÒÁÚÌÉÔÉÑ ÖÅÌÞÉ» É ÐÏ × ÙÛÅÎÉÑ ÄÁ × ÌÅÎÉÑ.

ìÀÄÉ óÌÉÚÉ,
ÓÔÒÁÄÁÀÝÉÅ ÏÔ ÏÖÉÒÅÎÉÑ, ÔÁËÖÅ ÞÁÓÔÏ Ó × ÏÚÒÁÓÔÏÍ ÓÔÁÎÏ × ÑÔÓÑ ÇÉÐÅÒÔÏÎÉËÁÍÉ. éÚÂÙÔÏÞÎÏÅ ÐÏÔÒÅÂÌÅÎÉÅ ÕÇÌÅ × ÏÄÏ × É ÖÉÒÏ × ÐÒÉ
ÚÁÍÅÄÌÅÎÎÏÍ ÐÉÝÅ × ÁÒÅÎÉÉ ÎÅÉÚÂÅÖÎÏ ÐÒÉ × ÏÄÉÔ Ë Õ × ÅÌÉÞÅÎÉÀ ÓÏÄÅÒÖÁÎÉÑ ÈÏÌÅÓÔÅÒÉÎÁ × ËÒÏ × É.

iAThAII
ÏÉĐÅÒÔÏÎÉÉÏ «ÇÏÒÑÞÅÍÕ» ÔÉĐÕ ÐÒÏÔÅËÔÅÔ ÐÓÓÓÍĐÔÏÍÎÏ – ÎÅÚÎÁÞÉÔÅÌØÎùÎ
ÇÏÌÏ × ÎÙÅ ÂÏÌÉ, ÇÏÌÏ × ÏËÒÕÖÅÎÉÅ, ÛÕÍ × ÕÛÁÈ, ÐÒÅÒÙ × ÉÓÔÙÊ ÓÏÎ, ÂÅÓÐÏËÏÊÓÔ × Ï É
ÒÁÚÄÒÁÖÉÔÅÌØÎÏÓÔØ ÐÏ ÐÕÓÔÑËÁÍ, ÂÏÌÉ × ÓÅÒÄÃÅ É ÚÁÔÙÌÏÞÎÏÊ ÏÂÌÁÓÔÉ. úÁÔÅÍ
ÏÑ × ÑÑÀÔÓÑ ÂÏÌÅÅ Ñ × ÎÚÅ ÐÚÚÎÎÎËÉ: ÐÏÈÏÊ ÓÏÎ, ÕÈÕÄÛÅÎÉÅ ĐÍÑÔÉ, ÂÅÓĐÊÓÔ × Ï,
ÕÓÔÁÌÏÓÔØ, ÕÞÁÝÅÎÎÏÅ ÓÅÒÄÃÅÂÉÅÎÉÅ; ÐÕÌØÓ ÓÔÁÎÏ × ÉÔÓÑ Ô × ÅÒÄÙÍ É ÂÙÓÔÒÙÍ.
îÁÂÌÀÄÁÅÔÓÑ ÏÎÅÍÅÎÉÅ ÂÅÚÙÍÑÎÎÙÈ ÐÁÌØÃÅ ×, ÌÉÃÏ ÂÁÇÒÏ × ÅÅÔ, ÔÅÍÑ, ÚÁÔÙÌÏË, ÌÁÄÏÎÉ
Ez ÓÔÏÐÙ ÎÏÇ ÇÏÒÑÞÉÅ. ÔÔÔÐÏÔÒÌÌÌÎÑÑÑÑÔÎÏÊÌÌÌ ÖÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔ
ÈÕÖÅ.

÷ ÐÏÖÉÌÏÍ
× ÏÚÒÓÓÅ ÓÉÍĐÏÍÚ ÂÏÌÅÚÎÉ ÎÅÓËÏÌØËÏ ÉÎÚÅ – ÐÓ ÔĐÕ «ÈÏÌÏÄÁ». üÔÏ ÓÉÌØÎÚÅ ÂÏÌÉ ×
× ÉÓÏÞÎÏÊ ÏÂÌÁÓÔÉ, ÔÑÖÅÓÔØ É ÐÕÓÔÏÔÁ × ÇÏÌÏ × Å, ÇÏÌÏ × ÏËÒÕÖÅÎÉÅ, ÄÒÏÖØ, ÓÕÄÏÒÏÖÎÏÅ
ÓÏÓÔÏÑÎÉÅ, ÏÄÚÛËÁ, ÔÁÈÉËÁÒÄÉÑ, ÓÓÂÏÓÔØ, ÂÅÄÎÏÓÔØ ËÏÖÎùÈ ÐÏËÒÏ × Ï ×. dOIOO
ÇÌÕÂÏËÉÊ, «ÐÕÓÔÏÊ», ÂÙÓÔÒÙÊ, ÍÏÞÁ ÂÅÌÁÑ Ó ÏÂÉÌØÎÏÊ ÐÅÎÏÊ. âÏÌØÎÏÊ ÈÕÄÅÅÔ,
ÓÔÒÁÄÁÅÔ ÏÔ ÂÏÌÉ × ÓÕÓÔÁ × ÁÈ, ÐÏÓÌÅ ÕÐÏÔÒÅÂÌÅÎÉÑ ÍÑÓÎÏÊ É ËÁÌÏÒÉÊÎÏÊ ÐÉÝÉ
ÞÕ × ÓÔ × ÕÅÔ ÓÅÂÑ ÌÕÞÛÅ.

ìÅÞÅÎÉÅ ÌÕÞÛÅ
× ÁÞÉÎÁÔØ ÐÚ ÐÒ × ÚÈ ÖÅ ÐÚÚÎÎËËÈ ÂÏÌÅÚÎÉ, × ÐÏÔÉ × ÎÏÍ ÓÌÕÞÕÞÕÞ ÏÎÁ ÐÅÒÅÈÏÄÉ ×
ÈÒÏÎÉÞÅÓËÕÈÒÏÎÉÞÅÓËÕ ÆÏÒÍÕ ÅÒÄÃÅ ÂÙÓÔÒÏ ÉÚÎÁÛÉ × ÁÅÔÓÑ, ÔÅÒÑ ÔÔÅÒÑÔ ÜÁÓÔÉÞÎÏÓÔØÁÓÔÉÞÎÏÓÔØ.
þÅÌÏ × ÅËÕ ÕÇÒÏÖÁÔÔÁËËÅ ÚÂÂÅÅ × ÁÎÉÑ ËÁË ÏÂÛÉÒÎÊ Á ÁÒÏÒÏÓËÌÅÒÏ, ÉÎÆÁÒËÔ
ÍÉÏËÁÒÄÁ, ÉÎÓÕÌØÔÙ, ÐÁÒÁÌÉÞÉ, ÐÁÒÅÚÙ.

ain
ÕËÒÅÐÌÅÎÉÑ ÓÅÞÎÏÊÄÅÞÎÏÊ ÍÁÃÙ É ÎÏÒÍÁÌÉÚÁÁÉÉ ÁÒÔÅÒÉÁÌØÎÏÇÏ ÄÁ × ÌÅÎÉÑ, ËÁË
ÇÉÐÅÒÔÏÎÉËÁÍ, ÔÁË É ÇÉÐÏÔÏÎÉËÁÍ ÒÅËÏÍÅÎÄÕÅÔÓÑ ÔÁËÏÊ ÏÔ × ÁÒ:

10
ÓËÏÒÌÕÐÏË ÇÒÅÃËÏÇÏ ÏÒÅÈÁ × ÍÅÓÔÅ Ó ÐÅÒÅÇÏÒÏÄËÁÍÉ ËÉÐÑÔÉÔØ ÐÏÌÞÁÓÁ × 500 ÍÌ × ÏÄÙ.
üÔÏÇÏ ËÏÌÉÞÅÓÔ × Á È × ÁÔÔ ÎÁ 3 ÄÎÑ, ÅÓÌÉ ĐÉ 3 XNUMX ÒÁÚ × ÄÅÎØ AUSZTRÁLIA Þ Þù.
ëÕÒÓ ÌÅÞÅÎÉÑ – 9 ÄÎÅÊ.

Aya
ÏÄÉÎ ÓÐÏÓÏÂ ÎÏÒÍÁÌÉÚÏ × ÁÔØ ÄÁ × ÌÅÎÉÅ – ÐÏÌÏÖÉÔØ × ÎÏÓÏË Ë ÐÏÄÏÛ × ÅÖÎÏÔÉ ÔÏÎËÕÀ
ÐÌÁÓÔÉÎËÕ Ó × ÅÖÅÊ ÒÅÐÙ, Ó ÎÅÊ ÈÏÄÉÔØ × ÅÓØ ÄÅÎØ.

ain
ÓÅÒÄÃÁ ÈÏÒÏÛ ÔÁËÏÊ ÐÒÏÄÕËÔ, ËÁË ÞÅÒÎÏÓÌÉ ×. åÇÏ ÍÏÖÎÏ ÔÕÛÉÔØ × ÍÅÓÔÅ Ó ÍÑÓÏÍ,
ÅÓÔØ × ÓÙÒÏÍ × ÉÄÅ Ó Ô × ÏÒÏÇÏÍ, ÚÁÍÁÞÉ × ÁÔØ × × ÏÄÅ É × ÙÐÉ × ÁÔØ «ÖÉ × ÏÊ» ËÏÍÐÏÔ. iaai
ÉÛÛÓ ÅÄÉÔØ ÚÁ
× ÎÅÍ ÓÉÎÉÌÎÏÎÏ ËÉÓÌÏÓÓÔÔ ÓĐÏÏ × ÏÃÉÒÏ × ÁØØÌÌÏËÏËÏ × ÉÅ. ÐÏÜÔÏÍÕ 3-5 ÑÇÏÄ
ÓÒ ÒÁÚÍÅÒÁ × ÄÅÎØ ÄÏÓÔÔÔÏÞÎÏ. åÓÔØ ÞÅÒÎÏÓÌÉ × ËÁÖÄÊÊ ÄÅÎØ ÐÏÄÑÄÑÄÑÄÎÅ ÎÅ
Û × Û × È È È È È × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

þÒÅÚ × ÙÞÁÊÎÏ
ÃÅÌÅÂÅÎÓÓÓÓÖ × ÏÒÏÔÎÉËÏ × ÏÊ ÚÚÚ. îÅ ÎÁÄÏ ÉÓËÁÔÓÓÓÓÓÖÉÓÔÁ – ÐÏĐÏÓÉÔ ËÏÇÏ-ÎÉÂÕÄØ
ÓÉÓÔ × ÅÎÎÉËÏ ×. úÄÅÓØ ÎÅ ÎÁÄÏ ÐÒÌÁÇÁÔØ ÂÏÌØÛÉÈ ÕÓÉÌÉÊ – ÄÁÖÅ ÐÏÓÓÏÅ
Á × ÁÖÉ × ÁÎÉÅ Ï É ÐÅÞÍÍ ÕÓÉÌÉ × Á ÁÔ ÐÔÏË ËÒÏ × É Ë ÓÅÒÄÃÕ. èÏÒÏÛÉÊ ÜÆÆÅËÔ
ÄÁÅÔ ÂÚÎÏÞÎÓÓÓÓÖÖ ÎÁ × ÏÒÏÔÎÉËÏ × ÕÀ ÚÏÎÕ. ìÕÞÛÅ ÉÓĐÏÌØÚÏ × ÁÔØ ÎÅ ÁÌÓÓÞÅÞÅÓËÉÅ
ÓOÌÑÎÎÚÅ ÂÁÎËÉ, ÔÒÅÂÕÀÝÉÅ ÏÇÎÑ ÄÌÑ ÓÏÚÄÁÎÉÑ × ÁËÕÕÍÁ. ÓÅÊÞÓÓ × ÁĐÔÅËÁÈ
ÏÑ × ÉÌÉÓØ ĐÓÓÔËÏËÏ × ÅÎË ÂÎËÎËÉ, ×
ËÁË ËÌÁËÓÏÎ Õ ÐÅÒ × ÙÈ Á × ÔÏÍÏÂÉÌÅÊ. Ï É ÐÏÓÌÅ ÐÏÓÔÁÎÏ × ËÉ ÂÁÎÏË ÔÒÅÂÕÅÔÓÑ ÌÅÇËÉÊ
IAOOAO. ìÎËÉ ÄÅÒÖÁÔ ÏÔ 15 ÄÏ 30 ÍÉÎÕÔ – × AUSZTRÁLIA × ÉÓÉÏÓÔ ÏÔ ÔĐÁ ËÏÖÉ (ÞÅÍ ÏÎÁ
ÔÏÎØÛÅ, ÔÅÍ ÍÅÎØÛÅ ÔÒÅÂÕÅÔÓÑ × ÒÅÍÅÎÉ ÄÌÑ ÜËÓÐÏÚÉÃÉÉ). âÁÎÏÞÎÙÊ ÍÁÓÓÁÖ ÄÅÌÁÀÔ
ÞÅÒÅÚ ÄÅÎØ 15 ÒÁÚ. ÏÓÔÁÔÏÞÎÏ ÐÑÔÉ-ÓÅÍÉ ÂÁÎÏË. È × ÑÔ × ÄÏÌØ ÐÏÚ × ÏÎÏÞÎÉËÁ,
ÏÔÓÔÕÐÉ × ÎÁ 1 ÓÍ, É ÐÏ ÏÄÎÏÊ ÓÐÒÁ × Á É ÓÌÅ × Á ÏÔ ÐÏÚ × ÏÎÏÞÎÉËÁ × ÎÁÄÐÌÅÞØÅ. üÔÏ –
ÐÒÏÆÉÌÁËÔÉËÁ, ËÁË ÏÂÏÓÔÒÅÎÉÊ ÓÅÒÄÅÞÎÏÓÏÓÕÄÉÓÓ ÚÁÂÏÌÅ × ÁÎÉÊ, ÔÁË É
ÏÓÔÅÏÈÏÎÄÒÏÚÁ, Ë ÔÏÍÕ ÖÅ ÂÁÎÏÞÎÙÊ ÍÁÓÓÁÖ ÕÌÕÞÛÁÅÔ ÓÏÎ.

÷ ÍÅÓÔÏ
ÍÓÓÖÁ ÉÉÉ ÂÎÏË ÍÏÖÎÏ ÉÏÏÌØÚÏ × ÁÔØ ÇÏÒÞÉÞÎÉËÉ ÎÁ ÉËÒÏÎÏÖÎÚÅ ÍÚÛÃÚ. äÅÒÖÁÔØ ÏÔ
5 ÄÏ 15 ÍÉÎÕÔ. ÓÓÉÓÕÞÁÅÔ × ÓÓÏËÏÅ ÄÁ × ÌÅÎÉÅ, ÍÏÖÎÏ ÐÓÔ × ÉÔØ ÇÏÒÞÉÞÎÉË ÎÁ
ÚÁÔÙÌÏË É ÎÁ ÍÑÇËÉÅ ÔËÁÎÉ ÌÏËÔÅÊ. üÔÏ ÔÁË ÎÁÚÙ × ÁÅÍÁÑ ÏÔ × ÌÅËÁÀÝÁÑ ÔÅÒÁÐÉÑ
ÓÓÌÏÔÏÒÏÏÔÏÏÔÏ ÏÔÏÏÔÏÉ × × × × × × ×É × ×ÀÀÒ ÀÀÓÀ ÀÒÒÀ ÀÀØÀ íÏÖÎÏ
ÐÏÄÅÌÁÔØ 3-5-7 ÔÁËÉÈ ÐÒÏÃÅÄÕÒ, ËÁÖÄÁÑ ÞÅÒÅÚ ÄÅÎØ.

én
ÇÉÐÅÒÔÏÎÉÞÅÓËÏÊ ÂÏÌÅÚÎÉ, ÓÔÅÎÏËÁÒÄÉÉ É ÁÔÅÒÏÓËÌÅÒÏÚÁ ÐÏÍÏÖÅÔ ÔÁËÁÑ ÓÍÅÓØ:

1
Ì ÍÁÁ, 10 ÌÉÍÏÎÏ × É 5 ÇÏÌÏ × ÏË ÞÅÓÎÏËÁ ÓÅÄÎÅÇÏ ÒÁÚÅÒÁ. ïÔÖÁÔØ ÓÏË ÉÚ
ÏÎÏÏÎÏÉÏÎÏÏÎÏ ×, ÏÞÉÝÅÎÎÚ ÞÅÓÎÏË ÐÏÔÅÒÅÔØ ÌÉÂÏ ÐÏĐÕÔÉÔØ ÞÅÒÅÚ ÍÑÓÏÒÕÂËÕ. ÷ ÓÅ ÜÔÏ
ÓÍÅÛÉ × ÁÀÔ É ÎÅÄÅÌÀ ÄÅÒÖÁÔ × ÈÏÌÏÄÉÌØÎÉËÅ. ðÒÉÎÉÍÁÀÔ ÐÏ 4. Th. ÌÏÖËÉ ÒÁÚ × ÄÅÎØ,
ÓÏÂÀÄÄÑ ÍÉÎÕÔÎÚ ÉÎÔÅÒ × ÁÌ ÍÅÖÄÕ ËÁÖÄÏÊ ÌÏÖËÏÊ.

èÏÒÏÛÕÀ
ÐÒÏÆÉÌÁËÔÉËÕ ÄÌÑ ÓÅÒÄÁÁ É ÓÏÓÕÄÏ × ÓÏÚÄÁÀÔ ÎÁÓÔÏÉ Ï × ÓÁ, ÐÌÏÄÏ × ÐÕÓÔÙÒÎÉËÁ,
ÓÕÛÅÎÉÃÙ ÂÏÌÏÔÎÏÊ, É × ÁÎ-ÞÁÑ, ÍÑÔÙ, ËÁÌÅÎÄÕÌÙ É ÏÔ × ÁÒÙ ÂÏÑÒÙÛÎÉËÁ, ÞÅÒÎÏÐÌÏÄÎÏÊ
ÂÉÎÙ, ÛÉÐÏ × ÎÉËÁ (ËÁÖÄÏÅ ÒÁÓÔÅÎÉÅ ÂÒÁÔØ ÐÏ ÅÄÅÌØÎÏÓÔÉ). ÎÁÓÔÏÉ ÇÏÔÏ × ÑÔ ×
ÔÅÒÍÏÓÅ:

1
OO. ÓÏÖËÕ ÒÁÓÔÔÅÌØÎÏÇÏ ÓÚØÑ ÎÁ 1 ÓÔËÁÎ ËÉĐÑÔËÁ, × ũÄÅÒÖÉ × ÁÔØ 12-14 ÞÁÓÏ ×.

× Á
– ÐÌÏÄÙ É ËÉÐÑÔÏË × ÔÏÊ ÖÅ ÐÒÏÐÏÒÃÉÉ – ËÉÐÑÔÉÔØ 5-7 ÍÉÎÕÔ ÎÁ ÍÅÄÌÅÎÎÏÍ ÏÇÎÅ.
ÉÔØ ĐÏ 1 ÓÔËÁÎÕ × ÄÅÎØ × ÔÅÞÅÎÉÅ 15 ÉÉÉÉ 21 ÄÎÑ.

ïÒÇÁÎÉÚÍ – ÜÔÏ
ÅÄÉÎÏÅ ÃÅÌÏÅ, É ÐÏÜÔÏÍÕ ÎÅ × ÏÚÍÏÖÎÏ ÌÅÞÉÔØ ËÁÖÄÙÊ ÏÒÇÁÎ ÐÏ ÏÔÄÅÌØÎÏÓÔÉ. åÓÌÉ × Ù
ÐÏÞÕ × ÓÔ × Ï × ÁÌÉ «ÐÅÒ × ÙÅ Ú × ÏÎÏÞËÉ» ÐÒÉÂÌÉÖÁÀÝÅÇÏÓÑ ÎÅÄÕÇÁ, ÚÎÁÞÉÔ, ÐÏÒÁ ÐÒÉ × ÏÄÉÔØ ×
ÐÏÒÑÄÏË × ÅÓØ ÏÒÇÁÎÉÚÍ.

äÌÑ ÜÔÏÇÏ ÎÕÖÎÏ
«ÚÒÅÔØ × ËÏÒÅÎØ». ôÏ ÅÓÔØ ÐÒÏ × ÅÓÔÉ × ÓÅÓÔÏÒÏÎÎÀÀ É ÔÏÞÎÕÀ ÄÉÁÇÎÏÓÔÉËÕ
ÚÁÂÏÌÅ × ÁÎÉÑ, ÁÎÁÌÉÚ ÐÒÉÞÉÎ ÅÅ × ÏÚÎÉËÎÏ × ÅÎÉÑ; ÏÐÒÅÄÅÌÉÔØ ÔÉÐ ËÏÎÓÔÉÔÕÃÉÉ,
× ÌÉÑÎÉÅ ÎÁ ÚÄÏÒÏ × ØÅ × ÁÛÅÇÏ ÏÂÒÁÚÁ ÖÉÚÎÉ É ÐÉÔÁÎÉÑ, ÈÁÒÁËÔÅÒ ÎÁÓÌÅÄÓÔ × ÅÎÎÏÓÔÉ,
ÐÅÒÅÎÅÓÅÎÎÙÅ ÎÅÄÕÇÉ É ÓÔÒÅÓÓÏ × ÙÅ ÓÉÔÕÁÃÉÉ.

÷ÓÅ ÜÔÉ Ó×ÅÄÅÎÉÑ
× ÓÏ × ÏËÕÐÎÏÓÔÉ ÐÏÚ × ÏÌÑÀÔ × ÒÁÞÕ ÔÉÂÅÔÓËÏÊ
ÍÁËÓÉÍÁ ØÎÏÌØÎÏ ÜÆÆÅËÔÉ × ÎÏ
ĐÒÍÅÎÉÔØ × ÌÅÞÅÎÉÉ × ÅÓØ ÂÏÇÂÚ ÁÓÓÓÓÓÓÓÓÔ ×, × ËÌàÞÁÀÉÉ
ÆÉÔÏÐÒÅÐÁÒÁÔÙ É ÃÅÌÅÂÎÙÅ ÐÒÏÃÅÄÕÒÙ (ÔÉÂÅÔÓËÉÊ ÍÁÓÓÁÖ, ÉÇÌÏÕËÁÌÙ × ÁÎÉÅ,
ÐÒÏÇÒÅ × ÁÎÉÅ ÐÏÌÎÎÚÍÚ ÓÉÇÁÒÁÉÉ, × ÁËÕÕÍ-ÔÅÒÁĐÑÑ, ÓÔÏÕÎ-ÔÅÒÁĐÉÑ É Ô.Ä.) ÎÁ
ËÏÒÒÅËÃÉÀ × ÏÚÍÕÝÅÎÉÑ ËÏÎÓÔÉÔÕÃÉÊ ÞÅÌÏ × ÅËÁ.

iAThAIEA
ÍÅÔÏÄÁÍÉ ÔÉÂÅÔÓËÏÊ ÍÅÄÉÃÉÎÙ ÕÌÕÞÛÁÅÔ ÏÂÝÅÅ ÓÁÍÏÞÕ × ÓÔ × ÉÅ, ÓÏÓÔÏÑÎÉÅ ËÏÖÉ É
× ÎÅÛÎÉÊ × ÉÄ, ÐÏ × ÛÛÁÅÔ ÖÉÚÎÅÎÎÚÊÓÓ, ÓÎÉÖÁ × × ÅÓ, ÉÚÂÁ × × ÔÅÔ ÏÔ ÈÒÏÎÉÞÅÓËÉÈ
ÎÅÄÕÇÏ ×, ÎÏÒÍÁÌÚ Á ÁÔÔÒÉÁØÎÏÅ ÄÁ × ÌÅÎÉÅ.

eIIDIAEOIUE
ÐÏÄÈÏÄ Ë ÏÒÇÁÎÉÚÍÕ ÐÏÚ × ÏÌÑÅÔ ÐÒÏ × ÅÓÔÉ „ËÁÐÉÔÁÌØÎÙÊ ÒÅÍÏÎÔ” × ÓÅÈ × ÁÖÎÅÊÛÉÈ
ÏÒÇÁÎÏ × É ÐÒÅÄÏÔ × ÒÁÔÉÔØ × ÂÕÄÕÝÅÍ ÒÁÚ × ÉÔÉÅ ÏÓÌÏÖÎÅÎÉÊ ÇÉÐÅÒÔÏÎÉÞÅÓËÏÊ ÂÏÌÅÚÎÉ.

úëë éúâá ÷ éôøóñ ïô aiìåòçéé îá åç ooåçäá?

íÎÅ 33 ÇÏÄÁ. ÷
ÖÉÚÎÉ ÎÉË ÉÇÄÁ ÎÅ ÓÔÒÁÄÁÌÁ ÏÔ ÁÌÌÅÒÇÉÉ, É ÔÕÔ × ÎÅÚÁÐÎÏ ÎÁÞÁÌÏÓØ É ÐÒÏÄÏÌÖÁÅÔÓÑ
ÕÖÅ ÂÏÌØÛÅ ÇÏÄÁ. ÐÒÉÞÅ ÎÅ ÎÁ ÜËÚÏÔÉÞÅÞÅËËÅ ÆÒÕËÔÚ ÉÉÉ É × ÅÓÔÎÚÅ × ÓÅ ÁÌÌÅÒÇÅÎÚ,
Î Ï ÐÒÏ ÐÒÏ ÙÞÎÙ ÙÞÎÙ Õ Õ Õ Õ Ô Ô Ô Ô × Ý Ý Ý Ý É É. DOA
× ÙÐÉÓÁÎÎÙÅ ÁÎÔÉÇÉÓÔÁÍÉÎÎÙÅ ÐÒÅÐÁÒÁÔÙ, ÎÏ ÐÏÓÔÏÑÎÎÏ ÉÈ ÐÒÉÎÉÍÁÔØ ÍÎÅ ÎÅ ÈÏÞÅÔÓÑ.
ïÄÎÁÖÄÌÙÛ ÓÌÙÛÁÌÁ ÏÂÒÏÎÅÎÎÕÀ ËÅÍ-ÔÏ ÆÒÁÚÕ, ÞÔÏ ÂÉÂÅÔÓËÁÑ ÍÅÄÉÃÉÎÁ ÏÂßÑÓÎÑÅÔ
ÐÏÑ × ÌÅÎÉÅ É ÎÁÌÉÞÉÅ ÚÁÂÏÌÅ × ÁÎÉÑ ÐÏ-ÏÓÏÂÅÎÎÏÍÕ. ÕÕÍÁÀ, ÞÔÏ É ÓÒÅÄÓÔ × Á ÌÅÞÅÎÉÑ Õ
ÎÅÅ ÄÒÕÇÉÅ.

Nanovein  Hogyan lehet gyógyítani a vastagbél terhes nőket, és nem károsítani a babát

× × ÅÞÁÅÔ × ÒÁÞ
ËÌÉÎÉËÉ ÔÉÂÅÔÓËÏ ÍÅÄÉÃÉÎù «îÁÒÁλ × Ç. íÏÓË × Á, ÞÌÅÎ íÅÖÄÕÎÁÒÏÄÎÏ áÓÓÏÃÉÁÃÉÉ
× ÒÁÞÅÊ ÔÉÂÅÔÓËÏÊ ÍÅÄÉÃÉÎÙ ôÁÔØÑÎÁ çÁÌÓÁÎÏ × Á:


ÔÔÂÂÂÏÊÏÊÏÊÅÅ ÒÔÂÒ ×ÑÑ × ×Ó × × × × ×ÂÒÒ Ë ×Ò × × × ×ÓÒÓÔ ÁÒ ÁÔÓÔÒÏÊÓ
× ÉÚÎÅÎÎÚÈ ÎÁÞÁÌ × ÞÅÌÏ × ÅËÅ. ïÒÇÁÎÉÚ ÎÁÞÉÎÁÅÔ
ÒÅÁÇÉÒÏ × ÁÔØ ÎÁ ÞÁÓÔÉÞËÉ × ÅÝÅÓÔ ×,
ÐÏÐÁÄÁÀÝÉÈ Ë ÎÁÍ Ó ÐÉÝÅÊ, × ÏÚÄÕÈÏÍ, × ÏÄÏÊ,
ËÁË ÎÁ ÞÕÖÅÒÏÄÎÙÅ, Ú ÚÐÐÕÓËÁÅÔ ËÌÅÔÏÞÎÙÅ É ÍÏÌÅËÕÌÑÒÎÙÅ ÍÅÈÁÎÉÚÍÙ ÉÈ
ÕÎÉÞÔÏÖÅÎÉÑ, ÞÔÏ ÐÏÑÏÑ × ÌÑÅÔÓÑ ÐÒÒÓÎÅÎÉÅÍ, ÏÔÅËÏÍ, ÚÍ, ÕÄÕÛØÅÍ. ÷ ÔÉÂÅÔÓËÏÊ ÍÅÄÉÃÉÎÅ ÜÔÉ
ÐÃÏÃÅÓÓÓ ÓÁÓÃÅÎÉ × ÁÀÓÑ ËÁË × ÏÚÍÕÝÅÎÉÅ
ÅÓÔÉÔÕÃÉÉ ÓÉÉØ (ÒÉÎÉÔ, ÁÓÔÁÁ), öÅÌÞØ (ËÒÁĐÉ × ÎÉÃÁ, ÏÔÅË ë × ÉÎËÅ), ÷ ÅÔÅÒ
(ËÏÖÎÚÊ ÚÕÄ).

÷ ÔÉÂÅÔÓËÏÊ
ÍÅÄÉÃÉÎÅ × ÓÅ ĐÓÏÌÏÇÉÉ, × ÏÉÃÓÅÌ ÁÌÌÅÒÇÉÞÅÓË ÐÏÃÏÃÅÃÙÓù, ÐÏÄÁÚÄÅÌÑàÔÑ ÎÁ
ÚÁÂÏÌÅ × ÁÎÉÑ ÐÏ ÓÃÅÎÁÒÉÀ «ÈÏÌÏÄÁ» (ÎÁÉÂÏÌÅÅ ÞÁÓÔÏ ÎÁÂÌÀÄÁÅÔÓÑ Õ ÌÀÄÅÊ ÔÉÐÁ óÌÉÚÉ
É ÷ ÅÔÒÁ, ÓÍÅÛÁÎÎÏÊ ËÏÎÓÔÉÔÕÃÉÉ óÌÉÚØ- ÷ ÅÔÅÒ) «ÖÁÒÁ» (Õ ÌÀÄÅÊ ÊÉÐÁ öÅÌÞÉ,
ÓÍÅÛÁÎÎÚÈ ËÏÎÓÔÉÔÕÃÉÊ ÷ ÅÔÅÒ-öÅÌÞØ, öÅÌÞØ-óÌÉÚØ).

ÓÁÞÎÅÍ Ó
ÔÉÐÁ ÈÁÒÁËÔÅÒÉÓÔÉËÉ ËÁÖÄÏÇÏ ÔÉÐÁ.

közgazdaságtan –
ÐÏÄ × ÉÖÎÙÅ, ÈÕÄÏÝÁ × ÙÅ, ÏÂÙÞÎÏ ÎÅÂÏÌØÛÏÇÏ ÒÏÓÔÁ. ëÏÖÁ ​​Õ ÎÉÈ ÓÕÈÁÑ,
ÐÏÔÏÏÔÄÅÌÅÎÉÅ ÐÏÎÉÖÅÎÎÏÅ.

ìÀÄÉ
ËÏÎÓÔÉÔÕÃÉÉ ÓÉÚØ – ÐÏÌÎÚÅ,
ÍÓÓÉ × ÎùÅ, ÒÚÈÌÚÅ. ÏÈÁ ÐÏÈÌÁÄÎÁÑ, × ÌÁÖÎÁÑ, ĐÔ ÐÈÏ ÈÏÌÏÄÎÊÊ, ÌÉĐËÉÊ.

õ ÌÀÄÅÊ
ËÏÎÓÔÉÔÕÃÉÉ öÅÌÞØ ËÏÖÁ ÔÅĐÌÑÑ, ÐÏÒÏÊ
ÇÏÒÑÞÁÑ, ËÒÁÓÎÏ × ÁÔÁÑ, ÐÏÔÏÏÔÄÅÌÅÎÉÅ ÐÏ × ÙÛÅÎÎÏÅ, ÐÏÒÏÊ Ó ÉÎÔÅÎÓÉ × ÎÙÍ ÚÁÐÁÈÏÍ.

őzsuta
ÒÁÓÓÔÒÏÊÓÔ × Å ËÁÖÄÏÊ ÉÚ ÔÒÅÈ ËÏÎÓÔÉÔÕÃÉÊ É É É É É É É É É É É É É É É É É É É É. ÁÓÓÍÏÔÒÉÍ ÓÃÅÎÁÒÉÊ
× ÏÚÍÕÝÅÎÉÑ ËÁÖÄÏÊ ËÏÎÓÔÉÔÕÃÉÉ.

Ó ÏÚÍÕÝÅÎÉÅ ÷ Ó × Ó ÑÚÁÎÏ ÓÔÒÅÓÓÁÍÉ ÓÔÒÅÓÓÁÍÉ,
ÎÅÕÓÔÏÊÞÉ × ÙÍ ÐÓÉÈÏÜÍÏÃÉÏÎÁÌØÎÙÍ ÓÏÓÔÏÑÎÉÅÍ, ÐÏ × ÙÛÅÎÎÏÊ ÔÒÅ × ÏÖÎÏÓÔØÀ É
ÎÅÕ × ÅÒÅÎÎÏÓÔØÀ × ÓÅÂÅ, ÒÁÚÌÉÞÎÙÍÉ ÓÔÒÁÈÁÍÉ É ÆÏÂÉÑÍÉ, ÓÉÌØÎÏÊ
ÐÒÉ × ÑÚÁÎÎÏÓÔØÀ Ë ËÏÍÕ ÉÌÉ ÞÅÍÕ-ÌÉÂÏ. UOI
ÓĐÏÓÏÂÓ × ÕÅÔ ÎÁÒÕÛÅÎÉà ËÒÏ × ÏÓÎÁÂÖÅÎÉÑ
ËÏÖÉ, Ä × ÉÖÅÎÉÑ ÜÎÅÒÇÉÉ É ÐÒÏ × ÅÄÅÎÉÑ ÎÅÒ × ÎÏÇÏ ÉÍÐÕÌØÓÁ Ë ËÏÖÎÙÍ ÐÏËÒÏ × ÁÍ. ëÏÖÁ
ÓÔÎÏÎÏ × ÉÔÓÑ ÅÝÅ ÂÏÌÅÅ ÓÕÈÏÊ, ÛÅÌÕÛÉÔÓÑ, ÐÏÑ × ÌÑÅÔÓÑ ÚÕÄ, ËÏÔÏÒÚÊ ÅÝÅ ÎÁÚ × ÁÔ
ÒÅÒ × ÎÙÍ. ôÉÐÉÞÎÙÊ ÐÒÉÍÅÒ – ÐÏÑ × ÌÅÎÉÅ ÐÏÓÌÅ ÓÔÒÅÓÓÏ × É ÜÍÏÃÉÏÎÁÌØÎÙÈ × ÓÔÒÑÓÏË ÐÅÒÈÏÔÉ É ÚÕÄÁ ËÏÖÉ ÇÏÌÏ × Ù. îÁ ÆÏÎÅ
ÓÔÒÅÓÓÏ × É ÐÏ × ÙÛÅÎÎÏÊ ÔÒÅ × ÏÖÎÏÓÔÉ ÏÂÏÓÔÒÑÅÔÓÑ ÔÁËÏÅ ÔÑÖÅÌÏÅ ÈÒÏÎÉÞÅÓËÏÅ
ÚÁÂÏÌÅ × ÁÎÉÅ ËÁË ÐÓÏÒÉÁÚ.ðÏÓÌÅ ÎÅÒ × ÎÏÇÏ É ÜÍÏÃÉÏÎÁÌØÎÏÇÏ
ÎÁÐÒÑÖÅÎÉÑ, ÏÓÏÂÅÎÎÏ × ÐÏÖÉÌÏÍ × ÏÚÒÁÓÔÅ ÞÁÓÔÏ ÒÁÚ × É × ÁÀÔÓÑ ÄÅÒÍÁÔÏÚÙ É ÄÅÒÍÁÔÉÔÙ
× Ò × ÎÏÇÏ ÐÒÏÉÓÈÏÖÄÅÎÉÑ, ËÏÖÎÚÊ ÚÕÄ.

úÉÍÏÊ ÷ ÅÔÒÙ
ÓÔÒÁÄÁ Ô Ô ÏÄÏ ÏÄÏ ÏÄÏ ÏÄÏ ÏÄÏ ÏÄÏ ÏÄÏ ÅÒÇÉÉ ÅÒÇÉÉ ÅÒÇÉÉ ÅÒÇÉÉ ÅÒÇÉÉ. ÷ ÅÔÅÒ, ÍÏÒÏÚ × ÙÚÙ × ÁÀÔ ÎÁÒÁÓÔÁÎÉÅ
× ÎÅÛÎÅÇÏ É × ÎÕÔÒÅÎÎÅÇÏ ÈÏÌÏÄÁ (ÐÒÉ ÐÒÅÉÍÕÝÅÓÔ × ÅÎÎÏÍ ÕÐÏÔÒÅÂÌÅÎÉÉ ÐÒÏÄÕËÔÏ × Ó
ÈÏÌÏÄÎÙÍÉ Ó × ÏÊÓÔ × ÁÍÉ). ëÏÖÁ ​​ÕÛÉÔÓÑÛÅÕÛÉÔÓÑ,
ÓËÓÅÁÅÔÓÑ, ËÒÏ × ÏÔÏÞÉÔ, ÅÒÑÅô Ó × ÏÉ ÚÝÝÎÎÅ × ÏÊÓÔ × Ázsia, ÍÏÖÅÔ ÎÁÒÕÛÉÔØÓÑ
Ó × ÔÌÌÎÎÎÑ ÞÕ × ÓÔ × ÉÔÅÌØÎÏÓÔØ. îÁ ÜÔÏÍ ÆÏÎÅ ÎÁÂàÄÁÅÔÓÑ ÐÅÒÉÏÄÉÞÅÓËÁÑ
ÚÁÌÏÖÅÎÎÏÓÔØ ÎÏÓÁ, ÐÏÔÅÒÑ ÏÂÏÎÑÎÉÑ É × ËÕÓÁ, ÓÌÅÚÏÔÅÞÅÎÉÅ É ÐÏËÒÁÓÎÅÎÉÅ ÇÌÁÚ.

îÁÒÕÛÅÎÉÅ ËÏÎÓÔÉÔÕÃÉÉ óÌÉÚØ ÏÂÙÞÎÏ
ÏÂÕÓÌÏ × ìÅÎÏ ÎÅĐÒ × × ÉÌØÎÚÚÔÁÎÉÅÍ, ÎÁËÏĐÅÎÅÎÅ É ÉÚÚÚÚÏÞÎÏÇÏÏÞÎÏÇÏ × ÅÓÁ, ÇÉĐÏÄÉÎÁÍÅÉ,
× ÏÚÄÅÊÓÔ × ÉÅÍ ÓÙÒÏÓÔÉ É ÈÏÌÏÄÁ ÎÁ ÏÒÇÁÎÉÚÍ.
ÏÏÖÁ ÓÔÁÎÏ × ÉÔÓÑ ÈÏÌÏÄÎÏÊ É ÂÌÅÄÎÏÊ, ÌÉÐËÏÊ ÎÁ ÏÝÕÐØ, ÐÏÔ ÏÂÉÌØÎÙÊ É
ÈÏÌÏÄÎÙÊ. éÚÂÙÔÏÞÎÁÑ ÖÉÄËÏÓÔØ É ÓÌÉÚØ × ÏÒÇÁÎÉÚÍÅ «ÏÈÌÁÖÄÁÀÔ» ËÒÏ × Ø, ÓÔÁÎÏ × ÑÔÓÑ
ÏÞÁÇÏÍ ÈÒÏÎÉÞÅÓËÏÊ ÉÎÆÅËÃÉÉ, × ÙÚÙ × ÁÀÔ ÏÔÔÏÒÖÅÎÉÅ × ÅÝÅÓÔ ×, ÐÏÓÔÕÐÁÀÝÉÈ ÉÚ × ÎÅ É
ÁÌÌÅÒÇÉÞÅÓËÉÅ ÒÅÁËÃÉÉ. éÚÂÙÔÏÞÎÁÑ ÓÌÉÚØ Ñ × ÌÑÅÔÓÑ ÐÒÉÞÉÎÏÊ ÍÏËÎÕÝÉÈ ÎÁÒÙ × Ï ×, ÎÅÚÁÖÉ × ÁÀÝÉÈ ÒÁÎ É ÑÚ ×, ÇÎÏÊÎÉÞËÏ × ÏÊ ÓÙÐÉÃ Î Ò
ËÏÖÉ. Ain ÌÀÄÅÊ ËÏÎÓÔÉÔÕÃÉÉ óÌÉÚØ ÈÁÒÁËÔÅÒÎÙ ÂÏÌÅÚÎÉ «ÈÏÌÏÄÁ ËÏÖÉ: ÁËÒÏÄÅÒÍÁÔÉÔ (ÄÅÒÍÁÔÉÔ ËÏÎÅÞÎÏÓÔÅÊ, ÐÁÌØÃÅ ×)
ÎÁ ÆÏÎÅ ÌÉÍÆÏÓÔÁÚÁ, ÔÁËÖÅ ÒÏÖÁ,
× ÁÒÉËÏÚÎÙÊ ÄÅÒÍÁÔÉÔ, ÈÒÏÎÉÞÅÓËÁÑ ÕÇÒÅ × ÁÑ ÓÙÐØ É ÄÒ.

iAOOINYAN
ÂÅÄÁ ÄÌÑ ÌÀÄÅÊ ÜÔÏÊ ËÏÎÓÔÉÔÕÃÉÉ ÁÌÌÅÒÇÉÞÅÓËÉÊ
OEIEO. óÌÅÚÑÝÉÅÓÑ ÇÌÁÚÁ, ÚÌÌÏÖÅÎÎÊÊ ÎÏÓ, ÞÉÈÁÎÉÅ, ÚÕÄ, ÐÒÓÓÔĐÚ ÕÄÕÛØÑ,
ÓÌÁÂÏÓÔØ – ÔÁËÏ × Ù ÅÇÏ ÐÒÉÚÎÁËÉ. áÌÌÅÒÇÉÞÅÓËÉÊ ÒÉÎÉÔ ÎÅÒÅÄËÏ ÓÏÞÅÔÁÅÔÓÑ Ó ÂÒÏÎÈÉÁÌØÎÏÊ ÁÓÔÍÏÊ
É ËÏÎßÀÎËÔÉ × ÉÔÏÍ (× ÏÓÐÁÌÅÎÉÅ ÓÌÉÚÉÓÔÙÈ
ÏÞÅËÏÂÏÏÞÅË ÇÇÁÚÁ). ÏÏÏÏÏÏÎÏ ÐÏÑÐÏÑ –Ï
ÏÌÏÎÏÓÏ × ũÈ ĐÚÕÈ, ËÏÔÏÒÚÅ ÐÅđÅ Ú ÚËËÚ × ÁÔ
ÏÓÏ × ÙÅ ÐÏÈÏÄÚ.

ìÏËÁÌÉÚÁÃÉÑ É
ÎÁÒÁÓÔÁÎÉÅ ÓÌÉÚÉ × ÏÂÌÁÓÔÉ × ÅÒÈÎÉÈ ÄÙÈÁÔÅÌØÎÙÈ ÐÕÔÅÊ ÓÔÁÎÏ × ÉÔÓÑ ÐÒÉÞÉÎÏÊ ÚÁËÕÐÏÒÉ × ÁÎÉÑ É ÓÕÖÅÎÉÑ ÐÒÏÓ × ÅÔÁÒÏ
ÒÁÚ × ÉÔÉÑ ÈÒÏÎÉÞÅÓËÏÇÏ ÂÒÏÎÈÉÔÁ É ÂÒÏÎÈÉÁÌØÎÏÊ
Á ÅÒÇÉÞÅÓËÏÊÁÅÒÇÉÞÅÓËÏÊÅÓÇÉÞÅÓËÏÊ ÐÒÉÒÏÄÙ

÷ ÏÚÍÕÝÅÎÉÅ
ÓÌÞÌÞ, × Ó × ÏÀ ÒÅÒÅÄØ, ÓÏÐÒÑÖÅÎÏÓ ÎÅÐÒÁ × ÉÌØÎÙÍ ÐÉÔÁÎÉÅÍ É ÏÂÒÁÚÏÍ ÖÉÚÎÉ. òÁÚÄÒÁÖÉÔÅÌØÎÏÓÔØ, ÇÎÅ ×,
ÚÌÏÕÐÏÔÒÅÂÌÅÎÉÅ ÁÌËÏÇÏÌÅÍ, ÖÉÒÎÙÍÉ É ÏÓÔÒÙÍÉ ÂÌÀÄÁÍÉ × ÙÚÙ × ÁÀÔ ÎÅÚÄÏÒÏ × ÕÀ
ÁËÔÉ × ÎÏÓÔØ ÐÅÞÅÎÉ, ÐÏ × ÙÛÅÎÎÙÊ × ÙÂÒÏÓ × ËÒÏ × Ø ÖÅÌÞÉ. üÔÏ ÐÒÉ × ÏÄÉÔ Ë «ÐÅÒÅÇÒÅ × Õ» É ÚÁÇÒÑÚÎÅÎÉÀ ËÒÏ × Igen,
× ÁËÏĐÌÅÎÉà × ÎÅÊ ÛÌÁËÏ ×. ÉÒÏ × Ø ÐÔT ÜÔÏ ÓÓÎÏÎÏ × ÉÔÓÑ × ÑÚËÏÊ, ÇÕÓÔÏÊ. eIOA
ÎÅÅÓÔÅÓÔ × ÅÎÎÏ ËÒÁÓÎÅÅÔ, ÓÔÁÎÏ × ÉÔÓÑ ÇÏÒÑÞÅÊ É ÛÅÒÛÁ × ÏÊ, ÒÅÁÇÉÒÕÅÔ ÏÔÅËÏÍ É ÚÕÄÏÍ
– ÁÁÅÒÇÉÞÅÓËÏÊ ÒÅÁËÃÉÅÊ ÔÏÔÏ ÏÄÎÁ ÉÚ Á Á Á Á Á Á Á Á Á, ,,,,,,,,,,,,, Ç
ÏÒÍÔÏÚÏ ×, ÎÅÊÒÏÄÅÒÍÉÏ ×, ÜËÚÅÚù, ÒÏÖÉÓÔÏÇÏ × ÏÓĐÌÌÅÎÉÑ, ÏÔÅËÁ ë × ÉÎËÅ. ÷ ÓÅ
ÜÔÉ ÂÏÌÅÚÎÉ ÏÔÎÏÓÑÔÓÑ Ë «ÖÁÒÕ» ËÏÖÉ.

äÌÑ ÌÅÞÅÎÉÑ ÒÅËÏÍÅÎÄÕÅÔÓÑ
ÉÎÄÉ × ÉÄÕÁÌØÎÁÑ ÄÉÅÔÁ, ËÏÒÒÅËÔÉÒÕÀÔÓÑ ÐÒÉ × ÙÞËÉ É ÏÂÒÁÚ ÖÉÚÎÉ. èÏÒÏÛÉÊ ÜÆÆÅËÔ
× ÁÀÔ × ÎÅÛÎÉÅ ÌÏËÁÌØÎÎÅÅÅ × × × × × × ÏÏÄÅÓÔ × ÒÏÒÁÔ ÏÞÑÑ ÇÏÑÇÏ ×
ÌÅÞÅÂÎÙÍÉ ÖÉÄËÏÓÔÑÍÉ ÎÁ ÏÓÎÏ × Å ÌÅËÁÒÓÔ × ÅÎÎÙÈ ÔÒÁ × («þÉÓÔÁÑ ËÏÖÁ», «äÒÁËÏλ É
).), ÔÏÞÅÞÎÙÊ ÍÁÓÓÁÖ, ÉÇÌÏÕËÁÌÙ × ÁÎÉÅ, ÐÒÏÇÒÅ × ÁÎÉÅ ÐÏÌÙÎÎÙÍÉ ÓÉÇÁÒÁÍÉ. ðÒÏÃÅÄÕÒÙ
× Ù × Iano ÉÚÂÙÔÏË ÐÁÔÏÌÏÇÉÞÅÓËÏÊ ÓÌÉÚÉ EU ÏÒÇÁÎÉÚÍÁ, ÏËÁÚÙ × Aao ÐÒÏÔÉ × × ÏÓÐÁÌÉÔÅÌØÎÏÅ, ÕÓÐÏËÁÉ × ÁÀÝÅÅ ÄÅÊÓÔ × EA, ÒÁÓÛÉÒÑÀÔ Diou, ÓÐÏÓÏÂÓÔ × OAO
ÂÓÓÔÏÍÕ × U × × ÅÄÅÎÉà ÛÌÁËÏ ×, ÃÎÏÒÁÌØÎÏÍÕ ÐÏÔÄÅÌÅÎÅÎà, ËÕĐÉÒÕÀ × × ÎÅÛÎÉÅ
ÐÒÏÑ × ÌÅÎÉÑ ÂÏÌÅÚÎÉ – ÚÕÄ, ÏÔÅË, ËÒÁÓÎÏÔÕ, ÓÍÑÇÞÁÀÔ É Õ × ÌÁÖÎÑÀÔ ÒÁÚÄÒÁÖÅÎÎÕÀ
EIOO.

óÕÝÅÓÔ × OAO
ÔÉÂÅÔÓËÉÅ ÆÉÔÏÐÒÅÐÁÒÁÔÙ, ËÏÔÏÒÙÅ ÕÌÕÞÛÁÀÔ ÂÉÏÈÉÍÉÞÅÓËÉÅ
ĐÁÚÁÅÌÉ ËÒÏ × É, ÎÎÖÁÀÔ ÕÒÏ × ÅÎØ ÈÏÌÅÓÔÅÒÉÎÁ, ÏÞÉÝÁÔÔ ÐØ ,, ÐÏÄÁ × ÌÑàÔ
OAO. ïÎÉ ÕÌÕÞÛÁÀÔ ÒÅÇÅÎÅÒÁÃÉÀ É ÏÂÎÏ × ÌÅÎÉÅ ËÌÅÔÏË ËÏÖÉ, ÕÓÉÌÉ × ÁÀÔ ËÒÏ × ÏÔÏË.
ðÒÅÐÁÒÁÔÙ ÔÁËÖÅ ÕÓÔÒÁÎÑÀÔ «ÈÏÌÏÄ», × Ù × ÏÄÑÔ ÓÌÉÚØ, ÐÏÄÓÕÛÉ × ÁÀÔ É ÚÁÖÉ × ×
× ÁÒÚ × ù, ÕËÒÅĐÌÑÔÍÍÍÉÉÅÔ, ÃÕËÇÏÔ × ÏÒÎÏ × ÌÉÑàÔ ÎÁ ÎÅÒ × ÎÕà ÓÉÓÔÅÍÕ.

úÉÍÏÊ ÎÁ ÓÔÏÌÅ
ÄÏÄÏÖÎÁ ÂÙÔØ ÑÎÓËÁÑ ÐÉÝÁ ÉÚÇÏÎÑ ÉÚÇÏÎÑ ÏÄ ÏÄ ÏÄ ÏÄ ÏÄ ÏÄ. ÄÌÑ ÜÔÏÇÏ Â ÄÁ ÄÁ ÄÁ ÉÚ ÉÚ ÉÚ
ËÏÎÉÎÙ, ÂÁÒÁÎÉÎÙ É ÇÏ × ÑÄÉÎÙ (ÜÔÉ ÓÏÒÔÁ ÍÑÓÁ ÉÍÅÀÔ «ÔÅÐÌÙÅ» Ó × ÏÊÓÔ × Á) Ó
ÐÒÉÐÒÁ × ÁÍÉ (ÐÅÒÅÃ, ÉÍÂÉÒØ, ËÁÒÄÁÍÏÎ, ËÏÒÉÁÎÄÒ É ÄÒ.). âÙÓÔÒÏ ÉÚÂÁ × ÉÔØÓÑ ÏÔ
ÓÌÉÚÉ É ÍÏËÒÏÔÙ × × ÅÒÈÎÉÈ ÄÙÈÁÔÅÌØÎÙÈ
ÐÕÔÑÈ ÐÏÍÏÖÅÔ ÄÏÂÁ × ÌÅÎÉÅ × ÅÄÕ ËÉÓÌÙÈ, ÓÏÌÅÎÙÈ, ÏÓÔÒÙÈ ÐÒÉÐÒÁ × É ÓÐÅÃÉÊ.

åÓÌÉ ÓÍÏÓÔÏÑÔÅÌØÎÏ
ÓÐÒÁ × ÉÔØÓÑ Ó ÁÌÌÅÒÇÉÅÊ ÎÅ ÐÏÌÕÞÁÅÔÓÑ, ÐÒÉÈÏÄÉÔÅ × ËÌÉÎÉËÕ îÁÒÁÎ ÎÁ ÂÅÓÐÌÁÔÎÕÀ
ËÏÎÓÕÌØÔÁÃÉÀ É ÄÉÁÇÎÏÓÔÉËÕ: ÕÚÎÁÔØ ÐÒÉÞÉÎÕ ÚÁÂÏÌÅ × ÁÎÉÑ, ÐÏÌÕÞÉÔØ ÉÎÄÉ × ÉÄÕÁÌØÎÙÅ ÒÅËÏÍÅÎÄÁÃÉÉÉ ÐÏ É
ÏÂÒÁÚÕ É ÖÉÚÎÉ, ÐÒÉ ÎÅÏÂÈÏÄÉÍÏÓÔÉ, ÐÒÏÊÔÉ ËÏÍÐÌÅËÓÎÏÅ ÌÅÞÅÎÉÅ.

ĐÒÏÛÌÅÅ ÚĐÕÓËÉ ÞÉÔÊÔÅ × ÁÒÈÉ × Å ÒÓÓÓÌËÉ.

Szerző: Muchaeva S.E.-G., reflexológus

 • A nyomás tényleges csökkenése
 • A szövődmények hatékony megelőzése
 • Első konzultáció orvosával INGYEN

Az artériás hipertónia olyan betegség, amely a szív- és érrendszer jellegzetes tüneteit mutatja be. Ennek a betegségnek a fő diagnosztikai jele a magas vérnyomás. A magas vérnyomás olyan betegségtől, mint az artériás magas vérnyomás, a szerveknek „célpontoknak” nevezett kötelező károsodásával különbözik – ezek elsősorban artériák, majd a vesék, az agy és a szívizom.

A varikozeket műtét nélkül könnyen el lehet távolítani! Ennek érdekében sok európaiak használják a Nanovein. A flebológusok szerint ez a leggyorsabb és leghatékonyabb módszer a varikoosák megszüntetésére!

A Nanovein egy peptidgél varikoosák kezelésére. Abszolút hatékony a varikoosák bármely megnyilvánulási szakaszában. A gél összetétele 25 kizárólag természetes gyógyító komponenst tartalmaz. A gyógyszer használatának mindössze 30 napja alatt megszabadulhat nem csak a varikoosák tüneteitől, de kiküszöbölheti annak következményeit és okait, valamint megakadályozhatja a patológia újbóli kialakulását.

A Nanovein a gyártó webhelyén vásárolható meg.

Magas vérnyomás a keleti orvoslás szempontjából

A keleti orvoslásban három alapvető diagnózis létezik, amelyek megfelelnek a hipertónia fogalmának. Ezek a következők: „Szél magas vérnyomás”, „Nyál magas vérnyomás” és „Epe magas vérnyomás”. A magas vérnyomást olyan tünetnek tekintik, amely belső egyensúlyhiányt jelez. Ennek az egyensúlytalanságnak az okai személyenként változnak. A keleti orvoslás szempontjából ez különféle betegségeket jelent, mivel a kezelés célja a magas vérnyomás okának kiküszöbölése.

Nanovein  Az alsó végtagok varicos betegsége

A magas vérnyomás kezelésében a tibeti klinika orvosai betartják a keleti orvoslás alapelveit. Ez nemcsak a vérnyomás csökkentését és stabilizálását teszi lehetővé, hanem lehetővé teszi a magas vérnyomás okának kiküszöbölését is. Emiatt a kezelés hatékonysága különösen magas.

A betegség típusától és okától függően a magas vérnyomás kezelésében az esetek 87-97% -ánál lehet pozitív hatás. Az összes kezelési eredményt objektíven megerősítik a vérnyomás megfigyelései. A kezelési folyamat befejezése után az ajánlásoknak megfelelően hosszú ideig fennállnak.

1. A magas vérnyomás nem csak az erek problémája.

A nyugati orvoslásban a magas vérnyomás szív- és érrendszeri megbetegedésekre utal. Ennek oka az a tény, hogy a hipertónia célszervei szinte mindig az erek és a szív. A keleti orvoslás másképp gondolkodik. Szerinte a hipertónia csak az erekben, a szívben és az agyban jelentkezik. És ezt a betegséget nem ott kell kezelni, ahol megjelenik, hanem honnan származik, vagyis az ok szintjén.

2. A hipertónia nem életkori betegség.

A hipertónia kialakulásának kockázata az életkorral növekszik, ám ennek a betegségnek az oka nem a test életkorral összefüggő változásai. A vérnyomás az egyik legfényesebb mutató, amely a test belső egyensúlyhiányáról szól. Ez a mutató értéke a rendellenességek felhalmozódásától függ a testben. A negatív tényezők felhalmozódási sebessége eltérő lehet. Az utóbbi évtizedekben ez jelentősen megnőtt. Pontosan ezt nevezzük a hipertónia „ifjúságának”. A magas vérnyomásos szívroham és agyvérzés egyre inkább egy viszonylag fiatal korban jelentkezik.

1. A nyomáscsökkentés nem gyógyítja meg a magas vérnyomást.

A nyugati orvoslás által a vérnyomás csökkentésére alkalmazott gyógyszer a vérnyomáscsökkentő tabletták. Vérnyomáscsökkentő gyógyszernek nevezik őket, és főszabály szerint számos mellékhatásuk van. De legfőbb veszélyük az, hogy fogadásuk nem hipertónia kezelése. Igen, középtávon kissé csökkenti a stroke és a szívroham kockázatát. De a betegség oka továbbra is fennáll. A magas vérnyomás tovább fejlődik, és hosszú távon a vérnyomáscsökkentő tabletták szedése nem képes megakadályozni a katasztrófát.

 • Tibeti klinika – az oroszországi egészségügyi minisztérium IM Sechenov nevű első moszkvai állami orvosi egyetem klinikai alapja (Sechenov University)
 • A Tibeti Klinika a rangos Európai Aurora Egészség- és Szépségdíj díjasa, a „Keleti orvoslás legjobb klinikája” címmel nyertes.

A hipertónia típusai

A hipertóniát a tünetek jellege és súlyossága, valamint a szövődmények kockázata alapján három típusra, vagy a hipertónia fokára osztják.
A "tibeti" kezelés a legtöbb esetben csökkenti a magas vérnyomás mértékét.
Az 1. fokú hipertóniát tünetmentes folyamat vagy kisebb fejfájás jellemzi.
A 2. fokú hipertóniát légszomj és gyakori vagy tartós fejfájás, fülzúgás és fej nehézség jellemzi.
A 3. fokú hipertóniát nem csak fejfájás, hanem szívfájdalmak, zsibbadás, duzzanat, izomgyengeség, memóriakárosodás, orrvérzés is manifesztálja. Ebben a szakaszban a betegség súlyos a stroke, szívroham kockázatát jelent.

Hypertonia kezelés Moszkvában és Szentpéterváron

A klinikán a "Tibet" vérnyomáscsökkentő gyógyszereket nem használják hipertónia kezelésére. Ehelyett orvosaink olyan módszereket alkalmaznak, amelyek befolyásolják a magas vérnyomás okait. Ez lehetővé teszi a magas vérnyomás sikeres kezelését e betegség okának szintjén.

1. szakasz (a magas vérnyomás okainak megállapítása, egyedi kezelési terv készítése)

A megfelelő kezelésnek pontosan el kell távolítania az egyensúlyhiányt, amely a magas vérnyomás előfordulásához vezetett. Ezért a "tibeti" orvosnak meg kell állapítania a betegség három fő vagy vegyes típusát. A magas vérnyomás diagnosztizálásában a keleti vizsgálati módszerek alkalmazása különös jelentőséggel bír. A "Tibet" -ben ezt a diagnózist a tanácsadó legelső kinevezésekor végzik.

A keleti diagnózis ingyenes, mert anélkül lehetetlen a kezelés előrejelzése. És az első dolog, amivel kezdődik, egy részletes felmérés. A magas vérnyomás esetén az orvos nem csak a tünetek természetét, hanem a test kísérő rendellenességeit, az étrend jellegét és az életmódot kérdezi. A hipertónia helyes diagnosztizálásához az orvosnak pontosan meg kell határoznia a személy alkotmányos hovatartozását.

Ha a beteg „szél” típusú, akkor a magas vérnyomást idegesség, alacsony stressz-ellenállás, fokozott érzelmi képesség és számos egyéb jellegzetes tünet kíséri.

A "Slime" magas vérnyomás esetén a betegséget általában túlsúly okozza, míg az "Epe" magas vérnyomás esetén rövid ideje, harag, fűszeres ételek és alkohol visszaélése.

A kiegészítő információk külső vizsgálatot adnak – a nyelv, a bőr, a szemhéj. Ezután az orvos megvizsgálja az impulzust annak meghatározása érdekében, hogy mely szervek működnek helytelenül, és hol lehetnek rejtett gyulladásos folyamatok. Ezek az adatok információkat szolgáltatnak a betegség kialakulásának folyamatáról és mechanizmusairól. Az orvosi nyelvben ezt a betegség etiológiájának és patogenezisének tanulmányozására hívják. Miután az orvos világos képet készített a betegség okáról, fejlődéséről és mértékéről, az egyéni kezelést írja elő.

 • A "Tibet" klinikán – INGYENES kezdeti konzultációt tartanak, amelyen az orvos diagnosztizálja és jelentést készít a hipertónia kezeléséről az Ön esetére!

Tegyen egy időpontot

2. szakasz (a magas vérnyomás okainak kezelése, értékének csökkentése és megbízható stabilizálása)

1. A megfelelően felírt magas vérnyomás kezelésében az egyedi gyógynövények különös jelentőséggel bírnak. A tibeti klinika tibeti fitopreparatúrákat alkalmaz a magas vérnyomás kezelésére. Ezek olyan gyógynövényekből és ásványi anyagokból készült termékek, amelyek összetételében és arányában nyújtják a maximális hatást és a mellékhatások hiányát.

A tibeti gyógynövények kiküszöbölik a magas vérnyomás okait. Epemagasság esetén olyan gyógyszereket írnak elő, amelyek normalizálják a májat, az emésztést és csökkentik a belső (endogén) koleszterintermelést. Ennek eredményeként kiküszöbölik a magas vérnyomás egyik fő tényezőjének – az érrendszeri atheroszklerózis – okát. Ezen felül nyugtatják, kiegyensúlyozzák az idegrendszert, semlegesítő tényezőket, például ingerlékenységet, indulatot.

A szél hypertoniában olyan fitopreparatúrákat alkalmaznak, amelyek növelik a stressz ellenállását, megnyugtatják az idegrendszert, normalizálják az érfalak hangját és megakadályozzák az érrendszeri görcsöket.

A Slime és a Slime-Wind hypertoniával (a betegség leggyakoribb formája Oroszországban) olyan fitopreparatúrákat írnak elő, amelyek felgyorsítják az anyagcserét és az emésztési folyamatot, növelik a gyomor tüzes hőjét, normalizálják a zsír anyagcserét és csökkentik a vér koleszterinszintet, növelik az érrendszeri clearance-t és hozzájárulnak az atherosclerosis kezeléséhez. , fogyás, megszünteti a vese gyulladásos folyamatait, javítja a vese működését.

A tibeti hipertóniára előírt összes tibeti fitopreparátum erősíti a szívizomot, javítja az agy működését, megakadályozza a zsibbadást és megszünteti azt, normalizálja az anyagcserét és javítja az idegrendszer állapotát.

2. Akupunktúra – a magas vérnyomás kezelésére alkalmazott fő orvosi eljárás. Szükségesen részt vesz a tibeti klinika átfogó kezelési ülésein. Az orvos a vékony tűket a test bioaktív pontjaiba helyezi be az adott eset által meghatározott sorrendben. Az akupunktúrás kezelés javítja a máj és az egész emésztőrendszer működését, a szív és az erek, az idegrendszer és a vesék munkáját.

3. Az akupresszúra a hipertónia bioaktív pontjainak befolyásolásának második legfontosabb módszere. Egy bizonyos szekvencia és időtartam erőteljes préselésével az orvos javítja a vese, a máj és az idegrendszer állapotát.

4. A hirudoterápiát gyakran alkalmazzák a magas vérviszkozitás és a vérkeringés elhúzódása érdekében. A hirudin és az orvosi pióca más bioaktív anyagai hozzájárulnak a vérrögök felszívódásához és csökkentik a magas vérnyomás komplikációk kockázatát. Ennek az eljárásnak az a hatékonysága, hogy elősegíti a vérnyomás gyors csökkentését, még hipertóniás krízis esetén is.

Középtávon és hosszú távon a hirudoterápiás kezelés nemcsak a vérnyomást csökkenti, hanem stabilizálja is. Ezt az eredményt akupunktúrával, gyógynövényes gyógyszerekkel és más kezelésekkel érik el a tibeti klinikán, az egyedi sémák szerint.

5. Emellett a magas vérnyomás kezelésében mágneses vákuumterápia, elektropunktúra, moxoterápia is alkalmazható. A hipertónia kezelés hatékonysága jelentősen megnő az egyedi táplálkozási korrekció miatt. Ez a hipertónia Tibet rendkívül sikeres kezelésének számos titka.

Esettanulmány
Egy 52 éves férfi konzultációra jelentkezett a tibeti klinikán. A betegség történetében a diagnózis „2. fokú hipertónia”. A szokásos nyomás 110/170 mm Hg. Art. Rendszeres hipertóniás krízisek. A férfi krónikus fájdalommal panaszkodott a fej hátsó részén, templomokban, nehézségben és a csengésben a fejben, homályos látás, mellkasi fájdalom, szív, légszomj. Egy külső vizsgálat észrevehető duzzanatot tárt fel. Az impulzusdiagnosztika a vesék, a szívizom, a tüdő, a vékonybél és a vastagbél megsértéseit mutatta. A vér koleszterinszintje jelentősen meghaladta a normát. Egyidejű betegségek – szívkoszorúér betegség, belek és agy, érrendszeri atherosclerosis, tromboflebitisz, túlsúly (92 kg, 178 cm növekedés mellett).

A táplálkozási korrekció hátterében végzett kezelésekkel és tibeti fitopreparatúrákkal végzett vérnyomás után a vérnyomás 90-100 / 150-160 Hgmm tartományban stabilizálódott. Art. jelentősen csökkent a vérnyomáscsökkentő gyógyszerek adagja. A magas vérnyomás fő tünetei már elmúltak. A vér koleszterinszintje javult. A vesék és a gyomor-bél rendszer javult, és a súly 7 kg-mal csökkent. A második kezelési ciklust 6 hónap elteltével végeztük. Eredményei szerint a nyomást stabilizálni lehet az 1. fokozatú hipertónia diagnózisának megváltoztatásával és a vérnyomáscsökkentő gyógyszerek elutasításával.

 • A magas vérnyomás kezelését a tibeti klinikán több mint 30, felsőfokú végzettséggel rendelkező orvos végzi, akik folyékonyan alkalmazzák a keleti orvostudomány módszereit.
  Szakembereink.

A hipertónia kezelésének jellemzői "Tibetben"

A tibeti magas vérnyomás kezelése lehetővé teszi vérnyomásának szabályozását vérnyomáscsökkentő gyógyszerek nélkül. Ez azt jelenti, hogy megszabadulunk a gyógyszeres kezelés mellékhatásaitól, az életminőség és biztonság fokozott javulásáról.

A nyomáscsökkentés Tibetben nem egyszeri kezelési eljárás, hanem hosszú távú eredmény, amelyet sok évig fenntarthat, és így nemcsak a hipertónia tüneteit, hanem a stroke vagy szívroham formájában fellépő komplikációkat is elkerülheti.

 • Magas vérnyomás kezelés a tibeti klinikán
  árat 2800 dörzsölje 2520 dörzsölje

Gyakran ismételt kérdések a hipertóniáról

1. A keleti orvoslás módszerével történő kezelés jelenti-e a szokásos gyógyszerek elhagyását?

A gyakorlatban a "Tibet" klinika nem alkalmaz vérnyomáscsökkentő gyógyszereket. Ez nem azt jelenti, hogy azonnal abba kell hagynia a szedését, ha már szedi. A gyógyszerek elutasítása fokozatosan, simán, az adagolás csökkentésével történik. A kezelés után gyógyszer nélkül szabályozhatja a nyomást. Időről időre el kell fordulniuk hozzájuk. Sok múlik attól, hogy mennyit követi orvosunk ajánlásait. Mindenesetre a tibeti kezelés csökkenti a kábítószer-függőséget, vagy teljesen megszabadítja tőle. Ezenkívül módszereink nem igénylik a szokásos vérnyomáscsökkentő gyógyszerek elutasítását, különösen azonnali.

3. Igaz-e, hogy a magas vérnyomás mindig hipertóniát jelent?

A magas vérnyomás okai különféle lehetnek, és ez nem mindig a magas vérnyomás tünete. Például a vérnyomás ugrása a nyaki artériás szindrómához kapcsolódik. A szindróma okai a gerinc betegségei a nyaki régióban. Osteokondrozis, kiálló vagy intervertebralis sérv, spondilózis – ezekkel a betegségekkel az ideggyökér becsípődik és fájdalom lép fel, ami feszültséget vagy izomgörcsöt okoz a nyakigallér zónájában. A görcs az izmok összehúzódását jelenti, amely összehúzza az agyat tápláló artériát. Ennek eredményeként fejfájás, nehézség a fejben, legyek villogása a szemben és a magas vérnyomás egyéb jelei fordulnak elő.

3. A népi gyógyszerek segíthetnek-e a magas vérnyomás kezelésében?

Nem, nem fognak segíteni, ha hosszú távról beszélünk. Csökkentse a nyomást, nyugtassa az idegeket – igen, segítenek, de nem sokáig. A kezelés célja a betegség okának kiküszöbölése. Nincs népi gyógyszerkészítmény, amely a tünetek szintjén működik. Ezt csak orvos teheti meg, a leghatékonyabb kezelésekkel, ideértve a gyógynövényt, az akupunktúrát, az akupresszúrát és a hipertónia kialakulásának okait és mechanizmusát hatékonyan befolyásoló egyéb módszereket.

Lagranmasade Magyarország